Jazyky-online.info   

Přísloví v angličtině


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


A bird in hand is worth two in the bush. Vrabec v hrsti je lepší než holub na střeše.
A burnt child dreads fire. Dítě, které se spálilo, se bojí ohně.
A chain is only as strong as its weakest link. Řetěz je pouze tak silný jako jeho nejslabší článek.
A drowning man will clutch at a straw. Tonoucí se stébla chytá.
A fool and his money are soon parted. Hlupák a jeho peníze se brzy rozloučí.
A friend in need is a friend indeed. V nouzi poznáš přítele.
A good man is hard to find. Je těžké najít dobrého/hodného člověka.
A great talker is a great liar. Ten, kdo dobře mluví, může být také dobrý lhář.
A man is never too old to learn. Nikdy není pozdě učit se.
A new broom sweeps clean. Nové koště dobře mete.
A penny saved is a penny gained. Ušetřená koruna je vydělaná koruna.
A rolling stone gathers no moss. Kdo často mění názory a práci ničeho nedosáhne.
A word is enough to the wise. Moudrému napověz.
Actions speak louder than words. Činy mluví hlasitěji než slova.
After rain comes sunshine. Všechno zlé jednou skončí.
All is well that ends well. Konec vše napraví.
All that glitters is not gold. Vše, co se třpytí, není zlato.
An apple a day keeps the doctor away. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
As you make your bed so you must lie on it. Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
As you sow, so shall you reap. Jak zaseješ, tak sklidíš.
Barking dogs seldom bite. Štěkající pes zřídka kouše.
Better late than never. Lepší pozdě než nikdy.
Birds of a feather flock together. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Business before pleasure. Nejprve práce potom zábava.
By other men‘s fault wise men correct their own. Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Charity begins at home. Nejprve pomáhej své rodině až poté ostatním.
Do unto others as you would have them do to you. Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali k tobě.
Don't bite the hand that feeds you. Nekousej ruku, která tě živí.
Don't count your chickens before they are hatched. Nepočítej kuřata před tím než se vylíhnou.
Don't put all your eggs in one basket. Nevsázej vše na jednu kartu.
Early bird catches the worm. Ranní ptáče dál doskáče.
Easier said than done. Lépe se to řekne, než udělá.
East or west home is best. Všude dobře, doma nejlépe.
Empty vessels make the most noise. Ti kdo ví nejméně jsou obvykle slyšet nejvíce.
Every cloud has a silver lining. Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Every dog has its day. Každý bude mít jednou štěstí.
Every little helps. Každá trocha pomáhá.
Every man has his price. Každý člověk má svou cenu.
Every one can find fault, few can do better. Každý může kritizovat, ale málokdo umí něco udělat lépe.
Faint heart never won fair lady. Bázliví lidé ničeho nedosáhnou.
Fire is a good servant but a bad master. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
First come, first served. První přijde, první mele.
First think, then speak. Nejprve přemýšlej až potom mluv.
Fish always stink from the head down. Ryba páchne od hlavy.
Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me. Uč se ze svých chyb.
Four eyes see more than two. Více očí více vidí.
God helps those who help themselves. Bůh pomáhá těm, kdo si pomohou sami.
Good accounting makes good friends. Pořádek dělá přátele.
Good and quickly seldom meet. Dobře a rychle se málokdy potkává.
Great haste makes great waste. Přílišný spěch škodí.
Great oaks grow from little acorns. I velký dub vyrostl z malého žaludu.
Hatred is a blind as love. Nenávist je slepá stejně jako láska.
He laughs best who laughs last. Ten kdo se směje naposledy se směje nejlépe.
He who can does, he who cannot, teaches. Ten kdo umí dělá, ten kdo neumí učí.
He who hesitates is lost. Kdo příliš váhá propásne příležitost.
Health is better than wealth. Zdraví je největší poklad.
Hell has no fury like a woman scorned. Peklo nemá takovou zlost jako ponížená žena.
Honesty is the best policy. S poctivostí nejdál dojdeš.
Hunger is a good sauce. Hlad je nejlepší kuchař.
If it ain't broke, don't fix it. Neopravuj, co není rozbité.
If life deals you lemons, make lemonade. Když ti život dává kyselé citrony, dělej z nich limonádu.
If wishes were horses, beggars would ride. Kdyby přání byly koně, žebráci by byli jezdci.
If you can't beat em, join em. Pokud je nemůžeš porazit, přidej se k nim.
If you run after two hares, you will catch none. Nehoň dva zajíce najednou.
If you want a thing done well, do it yourself. Když potřebuješ věc udělat dobře, udělej jí sám.
Ignorance is bliss. Nevědomost je sladká.
In times of prosperity friends are plentiful. Když se vše daří, má každý plno přátel.
It is always darkest before the dawn. Největší problémy jsou těsně před tím než se zadaří.
It never rains but it pours. Pokud se nedaří, tak pořádně.
It's no use crying over spilt milk. Je k ničemu brečet nad rozlitým mlékem.
It‘s never too late to learn. Nikdy není pozdě učit se.
Kindness begets kindness. Buď hodný na ostatní a ostatní budou hodní na tebe.
Knowledge is power. Informace znamenají moc.
Learn to walk before you run. Nauč se chodit dříve než se učíš běhat.
Liars need good memories. Lháři musí mít velmi dobrou paměť.
Like teacher, like pupil. Jaký pán, takový krám.
Look before you leap. Dvakrát měř, jednou řež.
Loose lips sink ships. Otevřená ústa potápí lodě.
Love is blind. Zamilovaný člověk nevidí vady toho, koho miluje.
Love me, love my dog. Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Lucky in cards, unlucky in love. Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.
Make hay while the sun shines. Kuj železo, dokud je žhavé.
My house, my castle. Můj dům, můj hrad.
Necessity is the mother of invention. Nouze je matka vynalézavosti.
Never do things by halves. Nenechávej práci nedokončenou.
Never put off till tomorrow what you can do today. Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Nobody is perfect. Nikdo není dokonalý.
Nothing ventured, nothing gained. Kdo nic neriskuje, nic nezíská.
Once bitten, twice shy. Kdo se jednou spálí je příště velmi opatrný.
One good turn deserves another. Pomáhej těm, kteří pomáhají tobě.
Opportunity makes the thief. Příležitost dělá zloděje.
Opportunity seldom knocks twice. Příležitost málokdy klepe na dveře dvakrát.
Out of sight, out of mind. Sejde z očí, sejde z mysli.
Patience is a virtue. Trpělivost je ctnost.
Practice makes perfect. Cvičení dělá mistra.
Procrastination is a thief of time. Odkládání práce je zloděj času.
Rome was not built in a day. Všechno má svůj čas.
Save me from my friends. Přátelé mohou být více nebezpeční než nepřátelé.
So many countries, so many customs. Jiný kraj, jiný mrav.
The best things in life are free. Nejlepší věci jsou zdarma - stěstí, přátelství a zdraví.
The first step is the hardest. Nejtětší je první krok/začátek práce.
The road to hell is paved with good intentions. Nestačí mít dobré umysly, je třeba jednat.
There is no place like home. Všude dobře, doma nejlépe.
There is no rose without a thorn. Není růže bez trní.
There is nothing new under the sun. Nic nového pod sluncem.
Time and tide wait for no man. Čas na nikoho nečeká.
To know everything is to know nothing. Kdo ví všechno, neví nic.
Two heads are better than one. Víc hlav, víc rozumu.
Where there is a will there is a way. Když se chce, všechno jde.

Stránka obsahuje nejznámější anglická přísloví a rčení.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info