Jazyky-online.info   

Anglická gramatika


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


Abeceda - Podstatná jména - Přídavná jména - Členy - Zájmena - Číslovky - Datum a čas - Slovesa - Příslovce - Předložky - Spojky - Citoslovce - Britská a americká angličtina

Articles

člen neurčitý - a (nějaký)
a cat - nějaká kočka
cats - kočky (množné číslo je bez členu)
an orange - nějaký pomeranč

člen určitý - the (ten, tento konkrétní)
the cat - (tato) kočka
the orange - (tento) pomeranč

Nouns - Podstatná jména

Jednotné a množné číslo:
cat - cats
table - tables
photo - photos
hero - heroes

bus - buses
family - families

Nepravidelná:
child - children
foot - feet
man - men
mouse - mice
tooth - teeth

Nepočitatelná (látky a abstraktní pojmy):
water, food, music, success,

Adjectives

nice - nicer - the nicest
important - more important - the most important

beautiful - more beautiful - the most beautiful

Irregular adjectives:
bad/evil - worse - worst
far - further - furthest
good - better - best
many/much - more - most
near - nearer - nearest
old - elder - eldest

Adverbs

near - nearer - the nearest
quickly - more quickly - the most quickly

Pronouns

I - me - my - mine - myself
you - you - your - yours - yourself
he - him - his - his - himself
she - her - her - hers - herself
it - it - its - its - itself
we - us - our - ours - ourselves
you - you - your - yours - yourselves
they - them - their - theirs - themselves

Neurčitá zájmena:
a couple - pár
a little, a few - trochu, pár, několik
a lot, much, many - hodně, mnoho
some, any - nějaký, jakýsi
no, none - žádný
one - jeden
all - všechny
every, each - každý
both - oba
plenty of - hodně
enough - dost
other, another - jiný, další

Prepositions

above - nad
after - po
along - podél
among - mezi (několika)
around - kolem
at - u
before - před (čas)
below - pod
between - mezi (dvěma)
beyond - za
by - poblíž
down - dolů
from - z
in front of - před
in - v
into - do, dovnitř
left - doleva
on - na
right - doprava
through - skrz
to - do
under - pod
up - nahoru

Conjunctions

and - a
as well as - i, stejně jako
although - ačkoliv
still - avšak, přesto
however - avšak
or - nebo
either .. or - buď .. nebo
so, thus - proto, tak

Verbs

Základní slovesa:
be, have, do, go, can help, speak, read

sloveso BE:
I am, you are, he/she/it is
we are, you are, they are

sloveso HAVE:
I have, you have, he/she/it has
we have, you have, they have

Tvoření otázek:
I have - Do I have?
He has - Does he have?
I am - Am I?
He is - Is he?

Zápor:
I have - I do not have - I don't have
He has - he doesn't have - he hasn't
I am - I am not
He is - He is not - He isn't

Přítomný čas
I read - Do I read? - I do not read
I am reading - Am I reading? - I am not reading

Minulý čas
I answered - Did I answer? - I did not answer
I was answering - Was I answering? - I was not answering

Budoucí čas
I will go - Will I go? - I will not go

Přítomný čas

I work
you work
he works
she works
it works

we work
you work
they work
Minulý čas

I worked
you worked
he worked
she worked
it worked

we worked
you worked
they worked
Budoucí čas

I will work
you will work
he will work
she will work
it will work

we will work
you will work
they will work

I am
you are
he is
she is
it is

we are
you are
they are
I was
you were
he was
she was
it was

we were
you were
they were
I will be
you will be
he will be
she will be
it will be

we will be
you will be
they will be

Způsobová slovesa
I can - mohu
I cannot - nemohl
I could - mohl bych
I could not - nemohl bych
I may - smím
I am allowed to - je mi dovoleno
I may not - nesmím
I must - musím
I had to - musel jsem
I have to - musím
I need not - nemusím
I should - měl bych
I would (go) - (šel) bych


Modul Anglická gramatika obsahuje kolekci odkazů na stránky obsahující přehledy gramatiky, časování sloves, nepravidelná slovesa, popisy gramatických jevů, zájmena, přídavná jména, spojky, předložky a další užitečné informace důležité pro naučení gramatiky.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info