Jazyky-online.info   

Anglická frázová slovesa


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
add in dodat, zahrnout do
add up sečíst, znamenat
agree with souhlasit, vyhovovat,
aim at/for zaměřit se, soustředit se, směřovat k
answer to zodpovídat se, odpovídat na
apply for žádat o, ucházet se o, zažádat si
ask for (po)žádat, (po)prosit o
ask in pozvat, zvát dovnitř

B
back down ustoupit, odstoupit, odvolat
back off stáhnout se, couvnout, ustoupit od (čeho)
be after snažit se o, jít po (někom), sledovat
be against být proti
be away chybět, být pryč
believe in věřit v/na, doufat v,
belong to patřit, být členem, příslušnost k
blow out sfouknout, uhasit, odvanout
blow up vybuchnout, nafouknout
boil down vyvařit se, ubýt, zahustit, zestručnit
break down pokazit se, selhat, rozbít se
break in vloupat se, násilim vniknout, vyrazit
break into vloupat se, propuknout v
break off odmlčet se, odlomit
break out uprchnout z vězení, propuknout (požár), vypuknout
break up rozpadnout se, rozejít se, rozbit (se), rozlámat
break with skoncovat s, odejit od/z, rozejít se s
bring (a)round přivést někoho, vzkřísit
bring about způsobit, zapříčinit, vymoct
bring back připomenout si, oživit vzpomínku, navrátit
bring up přijít s (nápadem), vychovat
bump into narazit na koho
burn down shořet, vyhořet, spálit

C
call back zavolat/zatelefonovat zpátky, odvolat
calm down uklidnit se
carry on pokračovat, trvat
catch on chytit se, mit úspěch, porozumět
catch up dostihnout, dohnat,
catch up with postihnout koho, stihnout
cheat on být nevěrný, podvádět
cheer up rozveselit (se), povzbudit, vzchopit se
close down zavřit, zrušit, zastavit provoz
close up zavřít, uzavřít
come across narazit na koho/co
come along dohodnout se, postupovat kupředu, dařit se
come apart rozpadnout se
come back vrátit se
come down poklesnout, snížit se, sestoupit
come from pocházet z, být odkud
come in přijít na místo, vstoupit, vejít
come on začit, rozběhnout se, jít dále
come on! Ale jdi! No tak!
come out vyjít (časopis), ukázat se, vyjít najevo, vypadávat
come over stavit se, přihodit se
come up přijít na řadu, objevit se, vstoupit
come up with přijít s nečím, navrhnout něco
confront with konfrontovat s
consist of skládat se z, sestávat z
cover up zakrýt, utajit, krýt
cut away odříznout. oddělit
cut back omezit, zredukovat, zastřihnout
cut down omezit, snížit, pokácet,
cut off uřiznout, odříznout, přerušit
cut out vyříznout, vystřihnout

D
deal in obchodovat s
deal with vypořádat se s čim, vyřešit co
decide against rozhodnout v neprospěch
decide between rozhodnout se mezi dvěma možnostmi
decide for rozhodnout ve prospěch
deduce from vyvodit z, odvodit z
deduct from odečíst od, odpočítávat
depend on/upon záviset, záležet na, být závislý na
deprive of zbavit čeho, připravit o
die for zemřít za, prahnout po
die from umřít na
die of umřít jak, zemřít na (zranění)
die out vymizet, vymírat, zaniknout
draw up sepsat, sestavit, vypracovat, načrtnout
dream up vymyslet něco, přijít na, vysnít si
dress down obléci se neformálně
dress up slavnostně se obléci
drop away padat, klesat, odpadat, odkapávat
drop out odejít ze školy, vystoupit z, vyloučit něco

E
eat away rozežrat (kyselina), pohltit, okusovat (něco)
eat out jíst v restauraci
eat up spořádat, dojídat, pohltit
end up skončit, dopadnout jako, uzavřít
end with skončit čim/jak, skončit datem

F
face out postavit se komu/čemu, vyrovnávat se
face with seznámit se, konfrontovat
fall apart rozpadnout se,
fall away slábnout, klesat, odpadnout
favour with prokázat laskavost čím, poctít
fed up, be fed up mít někoho/něčeho dost, (být) otrávený
feed on živit se čim (zvířata), spotřebovat
feed up vykrmovat, nasytit
figure out pochopit, porozumět, vypočítat, vyčíslit
fill in vyplnit, vypsat (formulář)
fill up naplnit, zasytit, doplnit
find out najít, zjistit, odhalit
fit in vejít se, zapadat dobře, hodit se
fix up zařídit, napravit, zorganizovat,
flame up vzplanout, rozhořet se, zčervenat
fly away uletět, zmizet
follow up sledovat, zabývat se čím, zkoumat co, ověřovat
forget about zapomenout na
freeze up zamrznout (motor), zaseknout se
frighten away zastrašit, vyplašit
furnish with vybavit, zařídit čim

G
get across předat, sdělit, objasnit
get ahead dostat se do vedení, mít úspěch
get along vycházet spolu
get along with dobře vycházet s
get away utéci, uniknout
get away from vyhnout se problému, utíkat před
get back to vrátit se k něčemu, vrátit se do
get by obejít se s, vystačit si
get down sednout, kleknout, spolknout
get in vstoupit, vejít, nasednout do (auta)
get off vystoupit (z vlaku), svléct
get on pokračovat, nastoupit, nasednout
get out dostat se ven, vystoupit z (auta)
get over zotavit se z, získat (koho)
get through projít čím, dostat (se) přes co, prečkat co
get together setkat se, sejít se
get up vstát z postele, vstát, zvednout se
give away rozdávat, rozdělovat, promarnit
give back vrátit
give in vzdát se (komu), podlehnout
give up přestat s čim, vzdát se čeho (kouření apod.)
go across přejít, přejet, přeletět
go along pokračovat, postupovat
go away odejít, odjet, jít/jet pryč
go out jít ven, odjet, vyjít
go out with chodit s kým
go over projít, projít si, zopakovat si
go through projít čím, překonat co
go together hodit se k sobě, ladit spolu
go up zvedat se, stoupat
go with hodit se k, být částí čeho, chodit s kým
go without obejít se bez
grow up vyrůst, dospět

H
hand over předat, odevzdat, doručit
hang on držet se, vydržet
hang up zavěsit telefon, pověsit
hedge against zajistit se proti riziku apod.
hire out pronajmout, zapůjčit si
hold back zadržet, zastavit, zdržovat, váhat
hope for doufat v
hunt for lovit co
hurry on uspíšit
hurry up popohnat, pospíšit si

I
identify with ztotožnit se s
insist on/upon trvat na
intend as mínit, zamýšlet jako
interest in zájem o, zainteresovat
introduce into uvést do něčeho
introduce to představit (se) komu, seznámit s čim

J
join up přidat se k, sloučit
K
keep ahead zůstat vpředu
keep away from nepřibližovat se, vyhýbat se
keep out nevstupovat, držet se mimo
keep out! vstup zakázan!
keep to držet se (koho, čeho)
keep together držet se pohromadě, držet spolu
keep up udržovat na vysoké úrovni, udržovat

L
lay off propustit, nechat něčeho
lead to vést k něčemu, způsobit něco
leak out prosakovat, unikat
lie down lehnout si, položit se
listen for snažit se zaslechnout
listen to poslouchat, naslouchat
live for žít pro
log in/on přihlásit se na počítači
log off/out odhlásit se na počítači
look after starat se o, pečovat o
look back ohlížet se
look for hledat
look forward to těšit se na
look out dávat pozor, být připraven
look over projít, prohlédnout si
look through prohlédnout, projít, nevšimnout si
look up zlepšovat se, vyhledat (ve slovníku)
look up to obdivovat (něco, někoho)

M
make for namířit si to k, vést k
make of myslet si o, mít nazor na, zhotovit z
make out rozeznat, určit, rozluštit
make up tvořit, vymyslet, vymýšlet si, líčit se
mix in přimíchat
mix up pomíchat, promíchat
move in nastěhovat se, přistěhovat se
move on pokračovat, jít dál, posunout se dál, odvést
move out odstěhovat se, odejít

N
negotiate for vyjednávat o
negotiate with vyjednávat s

O
open up otevřít (se), zpřístupnit

P
pay back splatit dluh, vrátit peníze, oplatit
pay for platit za, pykat za, zaplatit za
pay off splatit dluh, vyplatit někoho, doplácet
pick out vybrat (si), poznat, vybírat
pick up zvednout, posbírat, vyzvednout
plan for počítat s, připravit se na, plánovat pro
play back přehrávat
play off hrát vyřazovacím způsobem, stavět proti sobě
plot against strojit úklady proti
plug in zastrčit do zásuvky, zapojit, připojit
pour away vylít
pour into vlévat se, nalít
print off/out vytisknout
profit by/from získat (čím)
provide for zaopatřit,učinit opatření pro, poskytovat (koho, co)
provide with vybavit něčim,poskytnout/zajistit/zabezpečit něco
pull into přijet do, dorazit do
pull out vyjet ze zastávky, prodloužit, vytáhnout
pull over uhnout na stranu, navléct si, přetáhnout
put above klást, umístit nad
put across prosadit, přesvědčivě vysvětlit, vyložit,
put away uklidit, dát něco na své místo, odložit (si něco)
put down položit, zapsat, zaznamenat,potlačit
put off odložit, zrazovat, odbýt někoho, odradit
put on obléci/obout/vzít si na sebe, obout
put out uhasit, zhasnout světlo, vypnout, vystrčit

Q
queue up čekat ve frontě

R
range between...and... pohybovat se mezi ... a ...
range from...to... pohybovat se v mezích od ... do ...
reduce to zredukovat na, zjednodušit na
refer to odvolávat se na, odkazovat
regard as považovat/mít za
rely on/upon spolehnout se na, záviset
remind of připomínat někoho/něco, upamatovat
respond to odpovědět na, odpovídat na
result from vyplývat z
result in vyústit do, mít za následek
rise above povznést se nad, převyšovat, vystupovat
run across narazit na někoho či něco
run around pobíhat, běhat
run away utéci
run for kandidovat na, poptávka po
run out dojít, vyčerpat (něco), unikat, vzdálit se

S
save up šetřit, našetřit si
sell out vyprodat zboží, odprodat, vyprodávat
serve as sloužit jako
set off vydat se, vyrazit, vyvolat, způsobit
set out vyrazit, vydat se na cestu, vydat knihu
set up založit, zřídit, vytvořit, zorganizovat
shave off oholit, seříznout
show off předvádět se, chlubit se, předvést něco
shut up být zticha
sign up podepsat smlouvu, najmout, zapsat se
sit down sedět, posadit se
slap on naplácat
sleep over přespat u někoho
slice off odříznout, ukrojit
slim down zredukovat (se), zeštíhlet
smash up rozbít, demolovat
sort out roztřídit, utřídit, vyřešit problém
speed up zrychlit (se), urychlit
spell out hláskovat
spin off odvíjet se od něčeho, vzniknout jako nová firma z mateřské společnosti
split off oddělit (se), odštěpit
split up rozejít se (pár), rozdělit, rozčlenit
stand for nahrazovat, zastávat (postoj), symbolizovat
stand up for zastat se, postavit se za
stand up to postavit se někomu, přečkat
step in zasáhnout, zakročit,vložit se, vejít
step out odskočit si, odejít na chvilku
step up zvýšit, zintenzivnit
stock up zásobit se
stop by zastavit se u někoho
stop over udělat si zastávku
struggle on dál bojovat, nevzdávat se
sue for soudit se o, domáhat se něčeho, prosit o
suffer from trpět něčím
suit to vyhovovat
sum up shrnout, zrekapitulovat
swear to přísahat na něco
switch off vypnout, odpojit, zhasnout
switch on zapnout, spustit, rozsvítit

T
take after být po někom
take back vzít zpět
take in ubytovat, zahrnout, pochopit, (po)rozumět
take off svléknout, vzlétnout, odstranit
take out vzít někoho ven, vyvést, vybírat
take over převzít vedení
take up přijmout nabídku, projednávat
talk into přemluvit někoho k něčemu
talk over probrat, prodiskutovat
think about přemýšlet o něčem
think of myslet na, vzpomenout si na
tidy up uklízet
tie up svázat, spoutat, přivázat
total up sečíst, spočítat
touch down přistát, dosednout
turn around otočit (se), udělat, vyrobit, zlepšit se
turn away odmítnout, zamítnout
turn back obrátit se, vydat se zpět
turn down zeslabit, ztišit, odmítnout
turn in odevzdat, nahlásit
turn into proměnit se v
turn off vypnout
turn on zapnout, pustit (vodu)
turn out dopadnout, vyjít najevo
turn over mít obrat
turn over to předat, odevzdat
turn up zesílit (rádio), objevit se

U
update on aktualizovat, modernizovat

W
wait for čekat
wake up probudit se
walk away from odejít od něčeho
warm up ohřát (jídlo), ohřát se
wash up umývat nadobí, smýt
watch out dávat (si) pozor
wear out opotřebovat, obnosit
wipe away/off utřít, setřít
wipe out vyhubit, vyhladit, zničit
wipe up vytřít, utřít
wish for přát si něco, toužit po něčem
work on pracovat na něčem, působit na někoho
work out vypočítat, spočítat, vypracovat, trénovat, posilovat
worry about strachovat se o
wrap up zabalit (dárek), nabalit se, teple se obléci
write down zapsat, poznamenat si

Y
yell out vykřikovat, hulákat

Z
zoom in udělat detail, zaostřit, zvětšovat

Modul frázová slovesa obsahuje seznam několika set nejdůležitějších frázových sloves.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2023, Jazyky-online.info