Jazyky-online.info   

Business English - Obchodní angličtina


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


Na této stránce naleznete pojmy nejčastěji používané v obchodní angličtině a kolekci odkazů na stránky obsahující další informace o Business English. Anglický jazyk je používán celosvětově v business sféře. Obchodní angličtina se vyznačuje množstvím často používaných odborných pojmů a frází. Pro dobrou schopnost komunikace v obchodní sféře je dobré osvojit si alespoň základní slovní zásobu používanou v Business English.

Nejčastěji používané pojmy v obchodní angličtině


account účet
accountant účetní
accounting účetnictví
administration administrace
advertisement reklama ; inzerát
adviser konzultant ; poradce ; rádce
agreement dohoda
analyst analytik
apprentice učeň
assets aktiva ; majetek
associate společník
available disponibilní ; dostupný
balance sheet rozvaha
bank account bankovní účet
bargain výhodný obchod
bargaining vyjednávání ; smlouvání
bill účet; účtenka
bookkeeper účetní
bookkeeping účetnictví
boss vedoucí ; šéf
brand druh ; značka ; model ; typ
branch filiálka ; pobočka
budget rozpočet
business card vizitka
business enterprise podnikání ; obchod
business obchod
businesswoman podnikatelka ; obchodnice
calculation kalkulace ; propočet ; výpočet
capacity kapacita
capital kapitál
career kariéra
cellphone mobil
certificate certifikát ; osvědčení
client klient
colleague spolupracovník ; kolegyně ; kolega
commodity zboží
communication komunikace
company podnik ; firma
competition konkurence
complaint stížnost
conference konference
consultant konzultant
consumer spotřebitel ; konzument
contract smlouva ; kontrakt
cooperation spolupráce ; součinnost ; kooperace
corporation korporace
costs náklady
credit kredit ; úvěr
currency měna
customer zákazník ; klient ; odběratel
deadline termín
debt dluh
decision rozhodnutí
department oddělení
design návrh
director ředitel
discount sleva
distribution distribuce
duty clo
economics ekonomie
economist ekonom
employee zaměstnanec
employer zaměstnavatel
enquiry poptávka
entrepreneur podnikatel
environment prostředí
expenditure výdaj
export vývoz ; export
exporter exportér ; vývozce
factory továrna
fee poplatek
fine pokuta
firm firma
good will dobrá pověst ; goodwill
goods zboží
guarantee záruka
holiday dovolená ; prázdniny
cheque šek
import dovoz
importer dovozce ; importér
income příjem
industry průmysl
inflation inflace
insolvency insolvence ; platební neschopnost
insurance pojištění
interest úrok
invest investovat
investment investice
invoice faktura
job zaměstnání
lawyer právník ; advokát
liabilities závazky
license licence
loan půjčka ; úvěr
logistics logistika
loss ztráta
management management ; řízení ; vedení
management management; vedení firmy
manager manažer
market trh
marketing marketing
meeting setkání ; schůzka
merchandise zboží
money peníze
objective cíl
occupation zaměstnání ; práce
offer nabídka
order objednat; objednávka
owner majitel ; vlastník
payment platba
performance výkon
presentation prezentace
president generální ředitel ; předseda
price cena
problem problém
product produkt
production produkce
profession povolání
profit zisk
purchase koupě; pořízení
qualification kvalifikace
rebate rabat ; sleva
refund vrácení peněz
repair oprava
repayment splacení­ ; splátka
retail maloobchod
revenue příjem
risk riziko
sale prodej ; odbyt
services služby
shop obchod
show show ; přehlídka; výstava
skill dovednost
staff zaměstnanci ; personál
strike stávka
supplier dodavatel
support podpora
team tým
telephone telefon
trade obchod
trade živnost
transaction transakce
transport doprava
truck nákladní auto
turnover obrat
value hodnota
wage mzda
wholesale velkoobchod
work force pracovní síla
work práce
worker pracovník ; pracující
workplace pracoviště

Další informace o obchodní angličtině

Modul obchodní angličitna je věnován problematice obchodní angličtiny a odborným pojmům používaným v této oblasti.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2023, Jazyky-online.info